ஆதலினால் காதல் செய்வீர்: உன்னோடு நான் பழகிய ஒவ்வொரு மணித்துளியும் மரணப் படுக்கையிலும் மறக்காது அன்பே....

Monday, October 5, 2009

உன்னோடு நான் பழகிய ஒவ்வொரு மணித்துளியும் மரணப் படுக்கையிலும் மறக்காது அன்பே....

No comments:

Post a Comment