ஆதலினால் காதல் செய்வீர்: பூமியில் இருந்து பார்கையில் அழகாகத்தெரியும் அதே நிலவுதான் கிட்டப்போய்ப் பார்த்தால் கரடுமுரடய் கிடக்கிறது என்கிறது... விஞ்ஞானம்...!

Monday, October 5, 2009

பூமியில் இருந்து பார்கையில் அழகாகத்தெரியும் அதே நிலவுதான் கிட்டப்போய்ப் பார்த்தால் கரடுமுரடய் கிடக்கிறது என்கிறது... விஞ்ஞானம்...!


No comments:

Post a Comment