ஆதலினால் காதல் செய்வீர்: நட்பினை நம்பிய எனக்கு முகமூடி நட்புக்கள் முள்ளாக தைக்கின்றன!!! வாழ்க்கையை அறிந்து கொள்ள நான் இன்னும் எத்தனை ஏமாற்றங்கள்!!!!!!!!!

Monday, October 5, 2009

நட்பினை நம்பிய எனக்கு முகமூடி நட்புக்கள் முள்ளாக தைக்கின்றன!!! வாழ்க்கையை அறிந்து கொள்ள நான் இன்னும் எத்தனை ஏமாற்றங்கள்!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment