ஆதலினால் காதல் செய்வீர்: இன்று ஒவ்வொரு நிமிடங்களும் உன் நினைவுகளோடு ஒடிக்கொண்டிருக்கின்றன....

Monday, October 5, 2009

இன்று ஒவ்வொரு நிமிடங்களும் உன் நினைவுகளோடு ஒடிக்கொண்டிருக்கின்றன....

No comments:

Post a Comment